english English

Korištenje x-ice za prehranu

24.10.2016, 15:03:37

Zbog velikog broja upita studenata vezanih uz x-icu koju koriste za prehranu, upućujemo sve redovite studente Sveučilišta na Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata. Posebno ćemo istaknuti članak 3. Pravilnika koji kaže:

(1) Pravo na potporu korisnik potpore ostvaruje upisom na studij iz članka 2. stavka 1. na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj.

(2) Pravo na potporu traje za vrijeme propisanog trajanja studija te dodatnih:

– 12 mjeseci u slučaju preddiplomskog sveučilišnog i diplomskog sveučilišnog studija te kratkog stručnog, preddiplomskog stručnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija, odnosno

– 24 mjeseca u slučaju integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija.

(3) Pravo na potporu ne ostvaruje:

– student koji upisuje sljedeću akademsku godinu ili upisuje novi studijski program na istoj razini studija, a stekao je manje od 18 ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini;

– student koji stekne manje od 36 ECTS bodova u dvije uzastopne akademske godine;

– student koji po drugi put mijenja studijski program i zbog toga treći put upisuje studijski program iste razine studija.

(4) Student koji je izgubio pravo na potporu temeljem stavka 3. ovog članka može ponovno postati korisnik potpore kada je u prethodnoj akademskoj godini stekao 18 ili više ECTS bodova i kada je u dvije uzastopne akademske godine stekao 36 ili više ECTS bodova.

(5) Upisom mirovanja obveza studenta sukladno odredbi članka 88. stavka 1. točke 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 105/04, 174/04, 02/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11 i 94/13) privremeno se obustavlja ostvarivanje prava na potporu. Nakon prestanka razdoblja mirovanja ostvarivanje prava se nastavlja, a razdoblje mirovanja ne uračunava se u vrijeme trajanja potpore iz stavka 2. ovog članka.

(6) Korisnik potpore koji sudjeluje u programu međunarodne razmjene studenata pravo na potporu ne ostvaruje za vrijeme boravka na stranom visokom učilištu.
Tražilica