english English

NATJEČAJ za izbor u suradničko zvanje i prijam u radni odnos

12.01.2017, 13:28:52

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

raspisuje

                                                                                          NATJEČAJ

 

za izbor u suradničko zvanje i prijam u radni odnos:

a) jednog poslijedoktoranda za znanstveno područje biotehničkih znanosti, polje  poljoprivreda (agronomija), grana  ribarstvo (4.01.14);

b) jednog asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: drvo) (7.04.09);

c) jednog asistenta za umjetničko područje, polje likovne umjetnosti, grana konzervacija – restauracija (za smjer: metal) (7.04.09);

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

- životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih

  jezika)

- preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju

- prijepis ocjena položenih ispita na studijima

- dokaz o državljanstvu

- za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

- prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

- dokaz praktičnog iskustva i /ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

- dokaz o poznavanju stranog jezika

- nagrade i priznanja

- potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

- preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

Prijave na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstva utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora s kandidatima (intervju). Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj (navesti suradničko zvanje / smjer)“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

S odabranim kandidatima sklopit će se ugovori o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.   Repozitorij
Tražilica