english English

NATJEČAJ za izbor u suradničko zvanje:

02.03.2017, 11:57:10

U Dubrovniku,

Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku od 14. veljače 2017., Sveučilište u Dubrovniku objavljuje

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU

raspisuje

                                                                                          NATJEČAJ

 

za izbor u suradničko zvanje :

jednog poslijedoktoranda za znanstveno područje  tehničkih znanosti, polje  elektrotehnika, grana  radiokomunikacije (2.03.05);

Uvjeti:

-          Prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07, 45/09., 63/11., 94/13,. 139/13., 101/14. – UsRH i 60/15. - UsRH)

Pristupnici, uz prijavu na natječaj obvezno prilažu:

- životopis (s posebnom naznakom dosadašnjeg radnog iskustva, društvene djelatnosti i poznavanja stranih

  jezika)

- preslik diplome o odgovarajućoj stručnoj spremi odnosno akademskom stupnju

- prijepis ocjena položenih ispita na studijima

- dokaz o državljanstvu

- za strane državljane dokaz o izvrsnom poznavanju hrvatskog jezika.

Pristupnici mogu priložiti i drugu dokumentaciju, a posebno:

- prikaz znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti

- dokaz praktičnog iskustva i /ili rada u nastavi u odgovarajućem području, polju i grani

- dokaz o poznavanju stranog jezika

- nagrade i priznanja

- potvrde o osposobljenosti ili usavršavanju u struci

- preporuke (npr. mentora diplomskog ili doktorskog rada, profesora, bivšeg poslodavca i dr.).

Prijave na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola.

Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja imenuje Senat Sveučilišta u Dubrovniku. Povjerenstvo utvrđuju popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata i razgovora s kandidatima (intervju). Ako kandidat ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 29, 20000 Dubrovnik, s naznakom: „Za natječaj (navesti suradničko zvanje)“. Zakašnjele prijave i prijave bez dokaza o traženim uvjetima, neće se razmatrati.

S odabranim kandidatom sklopit će se ugovor o radu na određeno vrijeme u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, uz obvezni probni rad u trajanju od šest mjeseci.

Sveučilište u Dubrovniku pridržava pravo poništiti ovaj natječaj bez navođenja razloga.   Repozitorij
Tražilica