english English

Sustav unutarnjeg osiguravanja i unapređivanja kvalitete

Sveučilište u Dubrovniku nastavlja tradiciju upravljanja kvalitetom postavljenu na Veleučilištu u Dubrovniku, prvoj visokoškolskoj ustanovi u Hrvatskoj koja se već 1999. godine mogla pohvaliti certifikatom za upravljanje kvalitetom prema normi ISO 9002:1994, s dvojnom certifikacijom Hrvatskog registra brodova (Croatian Register of Shipping – CRS) i Bureau Veritas Quality International (BVQI).

Osnivanjem Sveučilišta i njegovim početkom rada u akademskoj 2004./2005. godini pokazala se potreba za uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u sve njegove sastavnice, po uzoru na sustav koji je bio u primjeni na Veleučilištu.

Radi osiguravanja kontinuiteta priznavanja nastave i tečaja za pomorce na Sveučilištu prema zahtjevima SCTW konvencije, najprije se krenulo s uspostavljanjem sustava kvalitete u obrazovanju i izobrazbi pomoraca, uz uporabu postojeće dokumentacije Veleučilišta, pa su CRS i BVQI izdali odgovarajuće cerifikate u listopadu 2004. te potom i proveli recertifikaciju sustava upravljanja kvalitetom u lipnju 2005. godine.

U svibnju 2011. godine uspješno je proveden recertifikacijski audit od CRS i BVQI, te je produženo važenje certifikata na naredne tri godine.

Tijekom recertifikacijskog audita koji je proveden u ožujku 2014. CRS i BVQI pozitivno su ocijenili rad Sveučilišta u cjelini pa je bezuvjetno odobreno produženje certifikata ISO 9001:2008 i za sljedeće tri godine. Opseg certifikacije koju su izdali CRS i BVQI glasi: ”Sveučilišno obrazovanje u tehničkim, biotehničkim, društvenim i umjetničkim područjima, te pripadne znanstvene i stručne djelatnosti, uključujući stručno usavršavanje i izobrazbu pomoraca u skladu sa zahtjevima konvencije STCW s naknadnim izmjenama i dopunama i izobrazbu turističkih djelatnika”.

Na engleskome taj prijevod glasi: ”University education in technical, biotechnical, social and fine art areas, and related scientific and professional activities, including training of seafarers in accordance with STCW convention with amendments and training of tourist officials.

TIJELA SUSTAVA:

Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete

U svrhu što učinkovitijeg ostvarivanja kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti na Sveučilištu u Dubrovniku, u svibnju 2009. godine osnovano je Povjerenstvo za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete.

U okviru svog djelovanja Povjerenstvo zaduženo je za vrednovanje i utvrđivanje kvalitete, svrsishodnosti i učinkovitosti sveučilišnih sastavnica i studijskih programa, prikupljanje i obradu podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja i drugim sustavima s kojima su znanost i visoko obrazovanje u međuovisnosti, povezivanje i uključivanje u međunarodna udruženja i mreže koje se bave osiguravanjem kvalitete u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, te poticanje znanstvenih vještina, znanja i istraživanja o sustavu kvalitete znanosti i visokog obrazovanja.

U svojem djelovanju pridržava se Standarda i smjernica za osiguranje kvalitete u europskom prostoru visokog obrazovanja (ESG standardi), vodeći računa o strategiji razvoja i postupcima za osiguravanje kvalitete, odobrenju, nadziranju i periodičnom pregledu programa i kvalifikacija, ocjenjivanju studenata, osiguravanju kvalitete nastavnog kadra, izvorima za učenje i pomoći studentima, te sustavima unutarnjeg i javnog informiranja.

Ured za kvalitetu

U studenom 2012. godine pokrenuta je inicijativa za izmjenu Pravilnika o unutarnjem sustavu osiguravanja i unapređivanja kvalitete u dijelu koji se odnosi na sastav Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete, što je rezultiralo prihvaćanjem izmijenjenog Pravilnika u prosincu 2012. U veljači 2013. godine  je započeo s radom Ured za kvalitetu, kao administrativna i stručna  potpora Povjerenstvu.

Povjerenstvo za unutarnju prosudbu

Unutarnja prosudba je proces koji kontrolira razvoj kvalitete aktivnosti koje Sveučilište poduzima i pruža nam mogućnost da se na temelju konačne ocjene realnog stanja donesu mjere poboljšanja odnosno mjere koje će postojeći sustav unaprijediti.Provodi je Povjerenstvo za unutarnju prosudbu koje se sastoji od pet članova, od kojih su dva predstavnika iz redova nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju, jedan predstavnik iz redova administrativnog i tehničkog osoblja, jedan predstavnik iz redova studenata preddiplomskih i diplomskih studija i jedan predstavnik vanjskih dionika.

Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete na sveučilišnim sastavnicama

Povjerenstva za unutarnji sustav osiguravanja i unapređivanja kvalitete sveučilišnih sastavnica se ustrojavaju na svim znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta. Povjerenstvo sastavnice u suradnji s ostalim tijelima sustava osiguravanja i unapređivanja kvalitete organizira, koordinira i provodi postupke vrednovanja i razvija unutarnje mehanizme osiguravanja i unapređivanja kvalitete na razini sastavnice uz suglasnost čelnika sastavnice.

_____________________________________________________

Reakreditacije sveučilišnih odjela

Svi sveučilišni odjeli i studiji Sveučilišta u Dubrovniku obuhvaćeni su prvim ciklusom postupka reakreditacije koji je provela Agencija za znanost i visoko obrazovanje.

U ožujku 2011. provedena je reakreditacija Odjela za ekonomiju i poslovnu ekonomiju. U svibnju 2012. godine međunarodno povjerenstvo provelo je reakreditacije Pomorskog odjela i Odjela za elektrotehniku i računarstvo. U travnju 2013. godine provedena je reakreditacija Odjela za akvakulturu. Tijekom svibnja 2014. međunarodno stručno povjerenstvo za reakreditaciju posjetilo je Odjel za komunikologiju. U svibnju 2016. postupak reakreditacije proveden je na Odjelu za umjetnost i restauraciju i Odjelu za stručne studije.

Vanjska neovisna periodična prosudba sustava

U svibnju 2011. međunarodno povjerenstvo za ocjenjivanje sustava osiguravanja kvalitete prema kriterijima ESG standarda provelo je vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava na Sveučilištu. Na temelju toga je Sveučilištu u Dubrovniku dana 15. ožujka 2013.g.  dodijeljen certifikat od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) kojim se potvrđuje da je sustav osiguravanja kvalitete Sveučilišta učinkovit i u razvijenoj fazi na temelju kriterija AZVO za vanjsku neovisnu periodičnu prosudbu sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, te u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguravanje kvalitete u Europskom prostoru visokog obrazovanja. Navedeni certifikat je izdan na razdoblje od pet godina od datuma završetka postupka vanjske neovisne periodične prosudbe sustava osiguravanja kvalitete Sveučilišta.

_____________________________________________________

Kontakt:

Ured za kvalitetu

Voditelj: Matej Trpin, dipl. iur.

Ured: Kampus, Branitelja Dubrovnika 41

Kontakt: 020/446-081

E-mail: matej.trpin@unidu.hr Repozitorij
Tražilica