english English

Upute autorima

1. Časopis „Naše more“ je znanstveno-stručni časopis i izlazi tri puta godišnje kao dvobroj.

2. Časopis se sastoji od: glavnog dijela i njegova priloga, ali zajedno čine cjelinu. Prilog sadržava različite teme po vezane s morem koje nisu ušle u glavni dio časopisa. Prioritetna znanstvena područja su tehničke, biotehničke i prirodne znanosti koje se bave morem, obalom i podmorjem. Teme se obrađuju na znanstvenoj, stručnoj i popularnoj razini, a pokrivaju: navigaciju, brodsku tehnologiju i strojarstvo, brodarstvo, pomorsko gospodarstvo, transport, špediciju, pomorsko pravo, oceanologiju, akvakulturu, ekologiju i biologiju mora; dakle, problematiku mora i pomorstva u najširem smislu tog pojma. Usto se bavi i temama iz povijesti, nautičkoga i primorskog turizma, ali i temama iz pomorskog obrazovanja, a nekoliko je stranica rezervirano i za književno stvaralaštvo o moru. Časopis je po vrsnoći izjednačen s časopisima s međunarodno priznatom recenzijom.

3. U časopisu „Naše more“ objavljuju se radovi koji se recenziraju i oni koji ne podliježu recenzentskom postupku. U načelu, svi znanstveni članci moraju dobiti barem dvije pozitivne recenzije. Recenzirani radovi kategoriziraju se u ove kategorije: izvorni (originalni) znanstveni članak, prethodno priopćenje, pregledni članak i izlaganje (referat) sa znanstvenog skupa, te stručni članak koji treba dobiti samo jednu pozitivnu recenziju. Nerecenzirani prilozi su: informacije sa znanstvenih skupova, prikazi knjiga i časopisa i prikaz novih propisa i organizacijskih promjena. Međunarodna lista recenzenata je dostupna na web-stranicama časopisa.

4. Svaki ponuđeni rukopis mora biti autorski izvoran/originalan, neponovljen, uredno pripremljen prema uputama autorima i namijenjen samo časopisu „Naše more“. Ne prihvaćaju se već objavljeni ili drugom nakladniku ponuđeni prilozi (osim nekategoriziranih priloga, poput oglasa, obavijesti, informativnih materijala vlasti, služba, ustanova i udruga i sličnoga, prema posebnom dogovoru). U načelu, nisu prihvatljivi ni radovi objavljeni na nekom skupu za koji se tiska zbornik radova. U takvu slučaju mora biti napomena o prethodnoj objavi rada.

5. Autori svoje radove trebaju predati na hrvatskom i/ili na engleskom jeziku. U glavnom dijelu časopisa radovi na engleskom jeziku imaju prednost. U načelu je Uredništvo dužno prevesti samo naslov, sažetak i ključne riječi, te opise slika i priloge (ako oni već nisu prevedeni). Ako autoru hrvatski jezik nije materinski, rad može predati samo na engleskom jeziku. Želi li autor, Uredništvo može posredovati oko prijevoda cijelog članka, ali troškove prevođenja snosi sam autor.

6. Molimo da se rukopis ne uređuje grafički jer to Uredništvo obavlja na profesionalan način. Napominjemo da takav pokušaj slaganja samo može usporiti objavu članka.

7.Časopis se tiska na formatu A4, font Arial, veličina fonta 9 pt. Uredništvo, redovito, neće prihvaćati radove koji imaju više od 6 – 8 stranica (bez proreda), zajedno s prilozima (slike, tablice i crteži).

8. Na početku rada potrebno je napisati autorovo ime i prezime, ustanovu, kontakt-adresu, telefon i mail, naslov rada i sažetak. Sažetak može imati najviše 250 znakova. U sažetku se mora ukratko izložiti cilj, metodologija, osnovni pojmovi, tvrdnje rada i znanstveni doprinos. Nakon sažetka valja obvezno napisati ključne riječi.

9. Slike treba pripremiti u JPEG ili TIFF formatu (u boji s rezolucijom 300 ppi, a grayscale 600 ppi). Fotografije moraju biti jasne i kontrastne.

10. Tablice, dijagrami, slike i karte moraju biti samorazumljive (s rednim brojem, naslovom, izvorom, i, prema potrebi, s tumačem simbola). Formule valja pisati što čitljivije i pritom upotrebljavati standardizirane oznake.

11. U popisu literature na kraju rada valja naznačiti bibliografske jedinice s rednim brojem (u uglatoj zagradi) i  abecednim redoslijedom prezimena autora. Navodi se stavljaju u uglatu zagradu uz naznaku rednog broja  bibliografske jedinice i stranice, ili prezimena autora jedinice, godinu izdanja i stranicu . Valja izbjegavati navođenje u bilješkama.

12. Rukopis se šalje na adresu časopisa: nasemore@unidu.hr.

13. Objavljeni se članci ne honoriraju. Autor (i koautori) dobivaju besplatno po primjerak časopisa u kojem je objavljen njihov članak.

Svaki pojedini autor odgovoran je za činjenice navedene u svome radu objavljenome u časopisu „Naše more“. Stoga je Sveučilište u Dubrovniku, kao izdavač, oslobođeno bilo kakve odgovornosti koje iz toga mogu proisteći.

Autor obvezno mora potpisati Ugovor o autorskom pravu (Copyright Transfer Agreement).


Tražilica