english English

MARIBIC

Tehnološki i poslovno-inovacijski centar za marikulturu MARIBIC, vlasništvo Sveučilišta u Dubrovniku, osnovan je u lipnju 2008. g. iz Razvojno-istraživačkog centra za marikulturu, kao dio programa tehnološkog razvitka Republike Hrvatske – TEHCRO (jedan od programa Hrvatskog poslovno-inkubacujskog centra –BIKRO). Centar je djelomično financiran  kreditom Svjetske banke. Osnovna mu je zadaća  postati stručna, obrazovna i tehnološka podrška akvakulturnoj industriji u razvitku novih tehnologija i poticanju poduzetništva.

U okviru tehnološko-inovacijske djelatnosti Centar radi na razvijanju novih, evaluaciji i prijenosu postojećih tehnologija, razvitku i evaluaciji nove opreme, te uvođenju novih vrsta i proizvoda u akvakulturu.

U okviru istraživačke djelatnosti MARIBIC radi na istraživačkim projektima sa domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama, s proizvođačima i njihovom organizacijama i s lokalnom samoupravom.

Poslovno-inkubacijska djelatnost MARIBIC-a obuhvaća pomoć novim poduzećima u svim inicijalnim fazama organizacije: priprema poslovnog plana, kontakti s financijskim institucijama, planiranje proizvodnje i eventualni prijenos tehnologije i osiguranje opremljenog poslovnog prostora. Organizacijom seminara i prezentacijama eksperata u različitim poljima akvakulture Centar obavlja kontinuiranu obuku i informiranje proizvođača o novim tehnologijama, trendovima, opremi, marketingu i problemima  lokalne akvakulturne industrije.

Pogoni Centra za praktičnu izobrazbu studenata i poduzetnika, te inkubaciju obuhvaćaju: matičnjake za ribe i školjkaše, mrijestilište školjkaša i riba, pogone za uzgoj ličinki, pogon za proizvodnju fito i zooplanktona, plutajuće kaveze za uzgoj ribe, recirkulacijske sustave za uzgoj ribe, instalacije za uzgoj školjkaša i long-line sustave za uzgoj školjkaša. U tijeku je i projekt izgradnje otpremno-purifikacijskog centra za otpremu školjkaša na tržište i njemu pripadajućih  laboratorija. Repozitorij
Tražilica