english English

O Centru

Nastava stranih jezika na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Dubrovniku organizira se u sklopu Sveučilišnog centra za jezike, kao poslovno-obrazovne jedinice Sveučilišta za pružanje usluga u učenju jezika (općenito kao i jezika struke).

Pristup i metode poučavanja i učenja stranih jezika u skladu su s komunikacijskim pristupom opisanim u Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (Common European Framework of Reference for Languages-CEFRL).

Na Sveučilištu u Dubrovniku moguće je učiti, bilo kao obvezni ili kao izborni kolegij, sljedeće jezike: engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski. Predviđa se mogućnost učenja i ostalih modernih jezika (npr. ruski, portugalski i dr.), te hrvatskoga za strance.

U skladu s potrebama i mogućnostima, Sveučilišni centar za jezike može organizirati tečajeve stranih jezika za vanjske subjekte, bilo da su to grupni tečajevi, bilo individualni.


Tražilica