english English

Javna nabava

U skladu s poglavljem 6. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, broj: 120/16.) sve objave se objavljuju u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Na mrežnoj stranici Sveučilišta u Dubrovniku ne vodi se evidencija o uvidu i preuzimanju dokumentacije za nadmetanje od strane gospodarskih subjekata sukladno Zakonu o javnoj nabavi, već se ista vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

Dokumentacija o nabavi objavljena na mrežnoj stranici služi u informativne svrhe, te za pripremu ponude preporučujemo preuzimanje dokumentacije sa stranica Elektroničkog oglasnika. Repozitorij
Tražilica