english English

Sprječavanje sukoba interesa

Na temelju poglavlja 8. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, br.:  120/16.) Sveučilište u Dubrovniku, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju s gospodarskim subjektima:

  • ITI COMPUTERS d.o.o., Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik, MBS: 060142393, OIB: 41130204887,
  • LIBRA “A d.o.o.. Od Svetog Mihajla 31, 20000 Dubrovnik, MBS: 090008246, OIB: 89360875587,
  • LIBRA NOVA d.o.o., Od Svetog Mihajla 31, 20000 Dubrovnik, OIB:  39863312414, MBS: 090028104,
  • OPG Lazar Martin, Lazarina 4, 20000 Dubrovnik, OIB: 33885855678,
  • OPG Žuvelek Mijo, Od izvora 51, 20236 Mokošica, OIB: 97716537271.

 Repozitorij
Tražilica