english English

izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić

Ivana Pavlić
Ured : Rektorat
Telefon : 020 445 702
Lokalni telefon : 702
E-mail : Email


English

Izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić (djevojački Bukvić) rođena je 2. srpnja 1976. u Dubrovniku, Republika Hrvatska. Po narodnosti je Hrvatica i državljanka Republike Hrvatske. Udana je i ima dvoje djece.

Osnovno obrazovanje i srednju školu završila je u Dubrovniku. Studij na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, smjer turizam koji je tada djelovao kao sastavnica Sveučilišta u Splitu upisala je 1994. Diplomirala je 22. srpnja 1998. Akademske godine 1999./2000. upisala je Poslijediplomski znanstveni studij ”Poslovna ekonomija u turizmu” na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku. Magistrirala je 10. ožujka 2004. obranom znanstvenog magistarskog rada s nazivom ”Stanje i mogudnosti razvoja hrvatskog turizma u uvjetima globalizacije” na osnovu čega je stekla zvanje magistra ekonomskih znanosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom ”Pozicioniranje hrvatskog turističkog proizvoda na Sredozemlju u uvjetima globalizacije” obranila je 19. rujna 2007. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Od ožujka 2002. zaposlena je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, danas Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku u svojstvu znanstvenog novaka, zatim asistenta, višeg asistenta, docenta i izvanrednog profesora. Po stjecanju zvanja magistra ekonomskih znanosti 2005. birana je na suradničko zvanje asistenta na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. Sudjelovala je na vježbama i seminarskoj nastavi iz kolegija: „Poslovanje ugostiteljskih tvrtki“, „Selektivni turizam“, „Ekonomika turizma“ i „Ponašanje potrošača“. Nakon obrane doktorske disertacije, odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku 30. studenoga 2007., izabrana je u zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, znanstvena grana trgovina i turizam na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku. U tom razdoblju sudjeluje na vježbama i seminarskoj nastavi kolegija „Ekonomika turizma“, „Poslovanje ugostiteljskih tvrtki“ i „Ponašanje potrošača“. Od 13. srpnja 2010. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju i prema postojedem nastavnom planu i programu na preddiplomskom i diplomskom studiju izvodi nastavu na kolegijima „Menadžment turističke destinacije“, „Posebni oblici turizma“, „Ekonomika turizma“, „Turizam, razvoj i turistička politika“, „Održivi turizam“, „Ponašanje potrošača“ i „Integrirana marketinška komunikacija“. Od 2010. sudjeluje u realizaciji kolegija „Integrirana marketinška komunikacija“ na Odjelu za komunikologiju Sveučilišta u Dubrovniku. Nositeljica je kolegija „Upravljanje promocijom u turizmu“ na Poslijediplomskom specijalističkom studiju „Upravljanje marketingom u turizmu“ na Sveučilištu u Dubrovniku 2010./2011. Također sudjeluje u realizaciji kolegija „Integrirano marketinško komuniciranje“ na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju

„Komunikologija“ u sklopu Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a koji se realizira na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u Zagrebu od akademske od 2013./2014. Izvedba studija se odvija u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku. Nositeljica je kolegija „Istraživanje u turizmu“ na Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, smjer Turizam i zaštita okoliša, Sveučilišta u Mostaru od 2013./2014.

 Angažirana je bila na više znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, športa i obrazovanja Republike Hrvatske. Kao znanstveni novak 2002. sudjelovala je u izradi znanstveno-istraživačkog projekta ”Strategija razvoja Dubrovačko–neretvanske županije” (0033001), pod vodstvom prof. dr. sc. Hamida Džubura pri Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu, zatim u razdoblju od 2003. do 2005. u izradi znanstveno-istraživačkog projekta ”Hrvatska na europskom turističkom tržištu u uvjetima globalizacije” (0033002), pod vodstvom prof. dr. sc. Vesne Vrtiprah pri Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku te u razdoblju od 2005. do 2007. u izradi znanstveno-istraživačkog projekta“, (067-0000000-3375) „Strategija razvoja imidža Republike Hrvatske u procesu pridruživanja EU“ pod vodstvom prof. dr. sc. Tanje Kesid, pri Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku sudjeluje kao suautorica i u izradi sedam stručnih studija i to: „Integrirano upravljanje kretanjem brodova i putnika na pomorskim krstarenjima u Dubrovniku“ koja je izrađena 2011., „Fazne evaluacije Strategije razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2011.-2013.“ za Razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije –DUNEA 2011. „Lokalni akcijski planovi Dubrovačko-neretvanske županije“ za projekt „Jadran, malo poduzetništvo i lokalni razvoj na inicijativu Udruge DEŠA Dubrovnik 2011. Kao suautorica sudjeluje u izradi „Strateškog marketinškog plana 2012.-2016.“, također za Udrugu DEŠA Dubrovnik 2011. Voditeljica je izrade studije „Istraživanje tržišta potražnje za potrebe izradbe studija održivog razvoja Dubrovnika – obilježja turista, izletnika i posjetitelja s brodova na kružnim putovanjima – potrošnja i zadovoljstvo kvalitetom ponude grada Dubrovnika“ 2015. za Grad Dubrovnik, a sudjeluje u izradi strategije pod nazivom „Strategija razvoja turizma i odredbe o kruzing turizmu na području grada Dubrovnika –I faza“ 2015. također za Grad Dubrovnik, te je suradnica u izradi EU projekta “EA SEA WAY” IPA Programa Jadranske prekogranične suradnje.

 U sklopu TEMPUS programa EU, boravila je na stručnom usavršavanju na Sveučilištu u Perugii u Italiji u razdoblju prosinca 2005. do travnja 2006. u kojem razdoblju je prikupljala potrebnu literaturu za izradu doktorske disertacije i pohađala nastavu na kolegiju ,,Tourism Policies and Geography of Tourism ” kod prof. Elvire Lussane. U sklopu Erasmus programa mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja, održala je predavanja na Leeds Metropolitan University u Velikoj Britaniji u svibnju 2011.

 Aktivno je sudjelovala u redefiniranju postojedih te uvođenju novih kolegija na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku te je kreirala syllabuse predmeta iz znanstvene grane trgovine i turizma i revidirala postojede syllabuse za kolegije na kojima je i u postojedem studijskom programu bila nositeljica kolegija iz područja turizma i marketinga.

 Pomogla je brojnim studentima prilikom izrade njihovih seminarskih, završnih i diplomskih radova (prvo u svojstvu znanstvenog novaka - asistenta, asistenta, višeg asistenta, a kasnije nakon izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i izvanrednog profesora i kao mentorica).

 U svom dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu, objavila je samostalno i u suautorstvu 43 rada iz područja turizma i marketinga. Sudjelovala je na brojnim domadim i međunarodnim konferencijama. Aktivna je sudionica domadih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija. Bila je članica je četiri organizacijska odbora od 2012. do danas. Recenzirala je veliki broj članaka koji su objavljeni u domadim i inozemnim znanstvenim časopisima. Napisala je recenziju srednjoškolskog udžbenika iz područja turizma.

Članica je uređivačkog odbora znanstvenog časopisa „Ekonomska misao i praksa“ (ISSN 0353-359X)

Također je članica je Hrvatske udruge za marketing CROMAR i Hrvatskog društva ekonomista.

Služi se aktivno engleskim i pasivno talijanskim jezikom.
Tražilica