english English

izv. prof. dr. sc. Ivana Pavlić

Ivana Pavlić
Ured : EK-10
Telefon : 020 445929
Lokalni telefon : 2929
E-mail : Email


English

Ivana Pavlić je rođena u Dubrovniku. Diplomirala je 1998. na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, Sveučilišta u Splitu. Poslijediplomski znanstveni studij „Poslovna ekonomija u turizmu“ upisala je 2000. Znanstveni magistarski rad  na temu ”Stanje i mogućnosti razvoja hrvatskog turizma u uvjetima globalizacije” je obranila 2004. na osnovu čega je stekla zvanje magistra ekonomskih znanosti također na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku, Sveučilišta u Splitu. Doktorsku disertaciju pod nazivom ”Pozicioniranje hrvatskog turističkog proizvoda na Sredozemlju u uvjetima globalizacije” obranila je 2007. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku.

Od 2002. zaposlena je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu, danas Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, u svojstvu znanstvenog novaka, zatim asistenta, višeg asistenta, docenta i izvanrednog profesora.

Prema postojećem nastavnom planu i programu na preddiplomskom i diplomskom studiju izvodi nastavu na kolegijima „Menadžment turističke destinacije“, „Ekonomika turizma“, „Turizam, razvoj i turistička politika“, „Ponašanje potrošača“, „Istraživanje turističkih tržišta“, „Strategije marketinga u turizmu“ i „Integrirana marketinška komunikacija“. Također sudjeluje u realizaciji kolegija „Integrirano marketinško komuniciranje“ na poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju „Komunikologija“ u sklopu Doktorske škole društveno-humanističkih znanosti Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera u Osijeku od 2013./2014. Nositeljica je kolegija „Istraživanje u turizmu“ na Fakultetu Prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti, smjer Turizam i zaštita okoliša, Sveučilišta u Mostaru od 2013./2014.

Angažirana je bila na više znanstveno-istraživačkih projekata financiranih od strane Ministarstva znanosti, športa i obrazovanja Republike Hrvatske. Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku sudjeluje kao suautorica i u izradi brojnih znanstvenih i stručnih studija.

Boravila je na stručnom usavršavanju na Sveučilištu u Perugii u Italiji u sklopu TEMPUS programa EU. Također je u okviru Erasmus programa mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja, boravila na Leeds Metropolitan University u Velikoj Britaniji 2011.

U svom dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu, objavila je samostalno i u suautorstvu brojne radove iz područja turizma i marketinga. Aktivna je sudionica domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija.

Također je članica je Hrvatske udruge za marketing CROMAR i Hrvatskog društva ekonomista.
Tražilica